Skip to main content

Algemene Voorwaarden Limtic

Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Koper

De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Limtic.nl voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Limtic;

Boeking

Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement

Entreegelden

De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan Limtic verschuldigde bemiddelingskosten voor de Boeking;

Evenement

De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie

De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator

De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst

De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Ticket

Het toegangsbewijs tot een Evenement;

Limtic is een handelsorgansatie van Ollymob.nl

Limtic
Kerkstraat 66
6051 JJ Maasbracht

Telefoon 06-53716524 18:00-22:00 uur
Email: info@limtic.nl
KvK-nummer: 70673098 ingeschreven in handelsregister te Roermond
Btw-identificatienummer: NL158233189B01

Website

De website www.limtic.nl;

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Limtic worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, zowel telefonisch, via de websites van Limtic, als via de winkelverkoop Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Limtic vrijblijvend.

3.1 Limtic treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Limtic is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via Limtic een of meerdere Tickets heeft gekocht. Limtic verschaft de Tickets namens Organisator.

3.2 Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Limtic contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Limtic Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Limtic ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien Limtic twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Limtic zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

3.3 Limtic en/of de Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Het maximum aantal te reserveren/kopen Tickets wordt per Evenement bepaald. Het maximum aantal is aangegeven op de Evenement pagina en wordt per transactie gecontroleerd. Dit wordt gedaan om misbruik van de website en oneerlijke ticket(ver)koop praktijken tegen te gaan. Als wordt vastgesteld dat het maximum aantal is overschreden, door één of meerdere met elkaar verbonden Klanten of gebruikers (bijvoorbeeld door verschillende credit cards te gebruiken of door aankopen van meerdere leden van een huishouden), of op geautomatiseerde wijze, dan heeft Limtic het recht om deze reserveringen/aankopen te annuleren. Het gebruik van geautomatiseerde middelen bij het reserveren/kopen van Tickets is ten strengste verboden.

3.4 Limtic heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets Upsell activiteiten te verrichten. Indien Limtic producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.

3.5 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

Artikel 4 Prijzen en Betaling

4.1 Limtic verkoopt Tickets namens Organisatoren die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

4.2 Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Limtic aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

4.3 Alle prijzen van Limtic zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

4.4 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Limtic de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 5 Leveringstermijnen

5.1 Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Limtic zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Limtic een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

5.2 De door Limtic opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Limtic schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

5.4 Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van Tickets via de website en het callcenter 8 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om Limtic de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.

Artikel 6 Afgelaste of verschoven Evenementen

6.1 Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Limtic zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Limtic de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan Limtic niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Limtic is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

6.2 Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Limtic opnemen. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.

6.3 Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Organisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator van het evenement. Indien de Organisator Limtic verzoekt om de Klant de ticketprijs te restitueren, dan zal Limtic dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Organisator heeft ontvangen.

6.4 Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

Artikel 7 Tickets

7.1 De door Limtic gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Evenementhouder. Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet.

7.2 Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.

7.3 Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact opnemen met Limtic.

7.4 Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Limtic kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Limtic opnemen.

Artikel 8 Privacy

8.1 Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Limtic welke op de website van Limtic raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Limtic kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

9.2 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Limtic wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Limtic of haar ondergeschikten.

9.3 De aansprakelijkheid van Limtic wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Limtic onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Limtic ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Limtic in staat is adequaat te reageren.

9.4 Klant vrijwaart Limtic voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Limtic, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Limtic meldt.

9.6 Limtic kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Limtic is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Limtic.

9.7 Limtic aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. Limtic kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

9.8 Limtic kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Limtic kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

10.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Limtic in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten of te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Limtic gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11 Toepasselijk recht

  • Op alle overeenkomsten met Limtic is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Overige

12.1 Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de Evenementhouder.

12.2 Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

12.3 Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

12.4 Waar in deze Algemene Voorwaarden Limtic zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Limtic gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.

12.5 Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Limtic dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Limtic niet.

12.6 Bij verschil van mening tussen Limtic en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

12.7 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Limtic in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Limtic vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.8 Deze Algemene Voorwaarden zijn op de website Limtic.nl.